2010
В И Щ А

О С В І Т А

Корчинський Георгій Антонович


Народився 19 травня 1931 року в с. Городище Деражнянського району Хмельницької області. Після закінчення Чернівецького державного уні­верситету ім. Ю. Федьковича (1956) працював на ка­федрі хімії Вінницького державного педагогічного інституту. У 1969 році очолив кафед­ру хімії Вінницького філіалу Київського політехнічного інституту (нині Вінницький національний технічний університет) і керував нею до 2000 року. У 1985 році успішно захистив у Дніпропетровському хіміко-технологічному інституті докторську дисертацію на тему «Дослідження нестаціонарних процесів в електрохімічних системах». У 1989 році Г.А. Корчинському присвоєно вчене звання професора.

Г.А. Корчинський - відомий учений в галузі електрохімії. Засновник і керівник на­укового напрямку «Електрохімічна кінетика в електродних процесах». Під його безпо­середнім керівництвом виконувалися важливі науково-технічні розробки, які впрова­джені на підприємствах електронної та електротехнічної промисловості.

У Вінницькому національному технічному університеті заснував електрохіміч­ний студентський науково-дослідний гурток і керував Електрохімічним товариством ім. Д.І. Менделєєва обласної організації Товариства «Знання» України. Був членом Конгресу української інтелігенції Вінниччини, активно впроваджував українську мову в навчально-методичний та виховний процеси.

Заслужений працівник народної освіти України (1997). Нагороджений медаллю «Ве­теран праці», знаком «50 років визволення України», багатьма Почесними грамотами за самовіддану працю у вищій школі.

Автор понад 100 друкованих наукових і навчально-методичних праць, зокрема:

  • «Хімія. Підручник для студентів технічних спеціальностей вузів» (2002);
  • «Лабораторний практикум з курсу "Фізико-хімічні основи мікроелектронної технології"», у співавторстві (1996).

Г.А. Корчинський помер 10 березня 2005 року після важкої тривалої хвороби.