2010
В И Щ А

О С В І Т А

Козак Федір Васильович


Народився 22 вересня 1943 року в с. Пасицели Балтського району Одеської області. Закінчив машинобудівний факультет (1967), аспі­рантуру (1971) Одеського політехнічного інституту. У 1972 році захистив кандидатську дисертацію, отримав звання доцента (1978), профе­сора (1991). Трудову діяльність розпочав у 1958 році. Працював мотористом, теслею, слюсарем, техніком-хронометражистом, інженером на різних підприємствах і в устано­вах. З 1973 року старший викладач, завідуючий кафедрою, декан механічного факульте­ту, проректор з навчальної роботи Івано-Франківського інституту нафти і газу (нині Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу).

Висококваліфікований викладач-педагог, організатор навчальної та науково-прак­тичної діяльності університету. Активний учасник розробки окремих нормативних по­ложень з перебудови вищої освіти України, проектів державних стандартів. Залучався комісією Верховної Ради України до формування змін до Закону України «Про освіту».

Член (1978-1991), член президії (1982) науково-методичної ради з теплотехніки Мінвузу СРСР. З 1993 по 1996 рік член міжгалузевої акредитаційної комісії при Мініс­терстві освіти України.

Співавтор розділу кадрового забезпечення державної програми «Освоєння вугле­водневих ресурсів Українського сектора Чорного та Азовського морів», член робочої групи Міністерства освіти і науки України із запровадження у вищу освіту Болонського процесу.

Заступник секретаря Національного комітету України міжнародної асоціації з об­міну студентів технічних спеціальностей LAESTE, голова асоціації вищих навчальних закладів Івано-Франківщини.

Автор понад 60 науково-методичних праць, понад 70 наукових публікацій і моногра­фій, 20 винаходів з питань тепломасообміну, осушення природного газу. Наукові роз­робки та кілька винаходів Ф.В. Козака впроваджені на підприємствах НАК «Нафтогаз України». Підготував двох кандидатів наук.

Заслужений працівник освіти України (2007). Заслужений діяч науки і техніки Укра­їни. Відзначений урядовими та галузевими нагородами.